Contact

Clubhuis

Sportpark Meerdijk
Ullevi 40, 7825 SE
Emmen
info@rugbyclubemmen.nl
IBAN: NL53RABO0110216903

U parkeert op de parkeerplaats links van de Ullevi.

U loopt het hek door het sportpark op en steekt de wielerbaan over. U vervolgt de weg en u ziet aan de rechter zijde het hockeyveld en aan de linkerzijde, achter de bossage, het rugbyveld.

Loop door tot aan het gebouw van de hockeyclub en dan linksaf het rugbyveld op.

Trainingstijden

woensdag

Turven, Benjamins              17.30 tot 18.30
Mini’s, Cubs                          18.30 tot 19.30
Junioren, Colts                     19.15 tot 20:30
Senioren                                20.00 tot 21.30

vrijdag

Turven, Benjamins                              18.00 tot 19.00

Mini’s                                                      18.30 tot 19.30
Cubs                                                         18.30 tot 19.45
Junioren, Colts                                       19.15 tot 20.45
Senioren                                                 20.00 tot 21.30

Bestuur

FunctieNaamE-mail
VoorzitterBas Blankvoorzitter@rugbyclubemmen.nl
SecretarisVacantsecretaris@rugbyclubemmen.nl
PenningmeesterGerjan Soedepenningmeester@rugbyclubemmen.nl
JeugdCarla Dunningjeugd@rugbyclubemmen.nl
Algemeen lidJoel Hofmeijeralgemeenlid@rugbyclubemmen.nl
Algemeen lid jeugdVacantalgemeenjeugdlid@rugbyclubemmen.nl
WedstrijdsecretarisDaan van der Meijwedstrijdsecretaris@rugbyclubemmen.nl
VertrouwenspersoonIngrit Osingavertrouwenspersoon@rugbyclubemmen.nl

Vertrouwenscontactpersoon

Het belangrijkste aspect van een clubgevoel is dat iedereen zich er veilig en vertrouwd moet voelen. Om te zorgen dat een ieder bij grensoverschrijdend gedrag, pesten of discriminatie een aanspreekpunt heeft, heeft Rugbyclub Emmen een vertrouwenspersoon aangesteld.

Daarnaast zijn is er preventief een aannamebeleid en gedragsregels voor vrijwilligers vastgesteld.

Aannamebeleid

Met nieuwe vrijwilligers lopen wij onderstaande stappen door;

– Kennismakingsgesprek
– Referentiecheck
– Elke drie jaar een VOG-aanvraag
– De begeleider wordt lid van de bond, als dat niet kan, laat de begeleider een VOT(Verklaring onderwerping Tuchtrecht) tekenen. Daarmee valt begeleider onder het tuchtrecht van de bond en is hij daarvan op de hoogte.
– Op de hoogte brengen van de geldende gedragsregels

Gedragsregels

In Nederland heeft de georganiseerde sport een aantal gedragsregels vastgesteld. Deze gedragsregels zijn gericht op trainers/ coaches/ begeleiders/kaderleden (verder in de tekst begeleider genoemd) en maken deel uit van het Tuchtreglement van de sportbond. De gedragsregels geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleideren sporter.

Hieronder vind je een overzicht van de ‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ zoals vastgesteld binnen de georganiseerde sport:

1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele Intimidatie tegenover de sporter.
4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
8. De begeleider heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie
de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van
de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze
gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.